Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) 25 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32115 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan..

 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)

25 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32115

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9) numaralı bölümünün (e) bölümünde düzenlenmiş olan “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması uygun görülmüştür.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.