Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına (KOOP-DES) Yönelik Başvuru Duyurusu Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatır…

 

 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına Yönelik Başvuru Duyurusu

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına (KOOP-DES) Yönelik Başvuru Duyurusu

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kooperatiflere finansman desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu programa ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

KOOP-DES Kılavuz Ekleri ve Taahhütnameler için Tıklayınız

Kimler Başvurabilir?

Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Ancak, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları öncelikli olarak desteklenecektir.
Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 1 Temmuz 2024 – 31 Temmuz 2024  tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Konuları

Program kapsamında kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

 1. Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
 2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
 3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
 4. Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,

destek verilecektir.

Destek Miktarı
Kooperatif ve üst kuruluşlarının sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

 • Mal alımlarında 400.000 Türk Lirasını,
 • Hizmet alımlarında 60.000 Türk Lirasını,
 • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 204.000 TL’yi, iki personel için toplam 408.000 TL’yi

geçemeyecektir.

Destek Oranı

Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
 • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i,

Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Yöntemi ve İstenilecek Belgeler

Kooperatifler tarafından proje konularına göre eksiksiz olarak doldurulan Proje Başvuru Formu, proje konusuna göre belirtilen belgeler ile birlikte kooperatif merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

1. Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:  

 1. Makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 1),
 2. Kooperatifin makine ve/veya ekipman alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 5. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 6. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 7. Satın alınacak makine ve/veya ekipmana ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
 8. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 9. Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde sunulacaktır.)
 10. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname, (Taahhütname 1)
 11. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2)

DİKKAT:

 • Makine ve/veya ekipman ile yatırım malı desteğine ilişkin satın alma yöntemi:

Mal alımlarının 300.000 TL ve altında olduğu durumlarda, kooperatifler doğrudan temin usulü izleyerek yüklenicilerden teklifler alır ve Proje Başvuru Formunu doldurur. Kooperatifler, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra teklif aldıkları yüklenicilerden uygun olanı ile alım sözleşmesi imzalar.
Mal alımlarının 300.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda; pazarlık usulü izlenerek alımlar yapılır.

2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 1. Yatırım malları alımı başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 2),
 2. Kooperatifin yatırım malları alımı başvurusu için aldığı yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğüne Özel Kreş, Gündüz Bakımevi, Özel Çocuk Kulübü, Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri açma izni başvurulduğuna ilişkin belge,
 6. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 7. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 8. Satın alınacak yatırım mallarına ait Teknik Şartname ve gerekli ise İdari Şartname,
 9. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 10. Kooperatifin ve teklif alınan yüklenicilerin vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin belge, (Doğrudan alım yöntemi ile alımlarda daha sonraki aşama olan ödeme talep formu ekinde sunulacaktır.)
 11. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname (Taahhütname 1).
 12. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2).

3. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 1. Hizmet alımları başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 3),
 2. Kooperatifin hizmet desteği başvuru için aldığı yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında adli sicil belgesi,
 5. Kooperatifin en son yaptığı genel kurula sunduğu bilanço,
 6. Başvuru tarihi itibariyle son yapılan genel kurulda kullanılan ve en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmış hazirun listesi,
 7. Gerekli ise satın alınacak hizmete ait Teknik Şartname ve İdari Şartname,
 8. Piyasa fiyat araştırması sonucu alınan fiyat teklifleri veya proforma fatura,
 9. Ortaklarının cinsiyet dağılımı ile ilgili taahhütname (Taahhütname 1)
 10. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2).

4. Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ile ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımı konularında Program kapsamında destek alan kooperatiflerin bu projelerine ilişkin nitelikli personel istihdam desteği başvurularında aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 1. Nitelikli personel istihdam desteği başvurusu için Proje Başvuru Formu (Ek 4),
 2. Kooperatifin nitelikli personel istihdam desteği almasına yönelik yetkili organ kararı,
 3. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 4. İstihdam edilecek kişilerin eğitim durumlarını gösterir, diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 5. Makine ve/veya ekipmanın kullanımı konusunda kooperatifin destek alarak istihdam edeceği personelin niteliklerine uygun çalışanı olmadığına dair taahhütname (Taahhütname 3)
 6. Başvurulan proje konusunda kooperatifin diğer kamusal desteklerden yararlanmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname 2)
 7. Kooperatife ait son 4 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi (Yeni kurulmuş işletmelerden istenmez),
 8. İstihdam edilecek personele ait adli sicil belgesi.

DİKKAT:

 • Nitelikli personel istihdam desteği;
 • Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ve
 • Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları

konularında Program kapsamında destek alan kooperatiflere verilir.

 • Son iki yıl içerisinde mal ve/veya yatırım malı alımı proje konularından hibe desteği alan kooperatifler de nitelikli personel istihdam desteği için başvuruda bulunabilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan proje başvuruları, İl Proje Yürütme Biriminin teklifi, İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
Proje başvuruları ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular, eksikliklerin ve hataların giderilmesi amacıyla Kılavuzda belirtilen esaslara göre İl Müdürlüğünce kooperatiflere iade edilecektir.
Bütçe imkânları nedeniyle desteklenmesine ilişkin karar alınamayan projeler hariç olmak üzere, Merkez Proje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sonuçları

Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık internet sayfasından (www.ticaret.gov.tr, www.esnafkoop.ticaret.gov.tr) duyurulacak ve kooperatifler, kararlar hakkında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı